• بررسی نقش مدیریت منابع انسانی دانش محور بر رفتار نوآورانه در معلمان زن دوره اول متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/05
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نقش مدیریت منابع انسانی دانش محور بر رفتار نوآورانه در معلمان زن دوره اول متوسطه

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت منابع انسانی دانش محور بر رفتار نوآورانه در معلمان زن دوره اول متوسطه شهرستان سقز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن دوره اول متوسطه شهرستان سقز در سال تحصیلی 1400-1399 که برابر 243 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 149 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی دانش محور سینگ(2004) و رفتار نوآورانه کانتر (1988) بود.

  برای تحلیل داده ها ازشاخص آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار ودر بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی دانش محور با رفتار نوآورانه درسطح 0.01 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه مولفه های مدیریت منابع انسانی دانش محور می توانند 60 درصد از واریانس رفتار نوآورانه معلمان را پیش بینی کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها