• بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تاب آوری جامعه در پاسخ دهی به بحران مشارکت جامعه /مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر شهر کرمان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/05
  • تعداد بازدید: 298
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تاب آوری جامعه در پاسخ دهی به بحران مشارکت جامعه /مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر شهر کرمان

  هدف کلی این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تاب آوری جامعه در پاسخ دهی به بحران مشارکت جامعه در جمعیت هلال احمر شهر کرمان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان جمعیت هلال احمر شهر کرمان است که جمعاً 154 نفرهستند.

  نمونه آماری تحقیق براساس فرمول کوکران 110 نفر به دست آمد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. همچنین در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه با روایی همگرا و ترکیبی سنجیده شد که روایی همگرا آن بالاتر از 0.4 و ترکیبی بالاتر از 0.8 به دست آمد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 0.9 به دست آمد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری spss26 و smart pls2 استفاده شده است.

  باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل واریانس مدل رگرسیون و ضرایب مدل رگرسیون مشخص شد بین سرمایه اجتماعی و تاب آوری جامعه با پاسخ به بحران مشارکت جامعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین پاسخ به بحران مشارکت جامعه و قصد مشارکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها