• بررسی تاثیر تصویر برند، تجربه برند و اعتبار برند بر وفاداری برند با توجه به نقش میانجی شیفتگی برند (مورد مطالعه: شرکت سینره)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/16
  • تعداد بازدید: 150
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۶

  بررسی تاثیر تصویر برند، تجربه برند و اعتبار برند بر وفاداری برند با توجه به نقش میانجی شیفتگی برند (مورد مطالعه: شرکت سینره)

  امروزه با توجه به گستردگی محصولات آرایشی و بهداشتی و وجود برند های متعدد ایجاد وفاداری در مشتریان یکی از مهمترین دغدغه‌های برند ها می باشد. در این تحقیق نشان داده شد که با تصویر سازی خوب از یک برند، ساخت  تجربه و داشتن اعتبار می توان بر عشق برند تاثیر گذاشت و این عامل بر وفاداری برند موثر واقع خواهد شد.

  تحقیق حاضر یک پژوهش مقطعی-پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از 310 نفر از مصرف کنندگان محصولات آرایشی سینره اجرا گردیده است. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید خبره و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شده است. پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت.

  برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی(sem-pls) استفاده شد. مطابق با یافته های پژوهش، تجربه برند بر اعتبار برند، تصویر برند و عشق برند تأثیر مثبت و معنادار دارد. تصویر برند نیز بر عشق برند تاثیر مثبت دارد، اما بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری ندارد. همچنین اعتبار برند بر عشق برند و وفاداری برند تأثیر مثبت و معنادار دارد. مورد دیگری که در این پژوهش تایید شد تاثیر مثبت عشق برند بر وفاداری برند بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها