• بررسی تاثیر مشاوره گروهی شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب زنان نخست باردار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/23
  • تعداد بازدید: 122
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی تاثیر مشاوره گروهی شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب زنان نخست باردار

  تغییرات هورمونی در بارداری منجر به تغییرات جسمی و روانی می شود. یکی از اتفاقات شایع روانی در بارداری اضطراب هست که بسته به سازگاری ها، اطلاعات زنان میزان اضطراب در زنان باردار متفاوت است.

  اهداف: این پژوهش باهدف بررسی تاثیرمشاوره گروهی ذهن آگاهی بر اضطراب زنان نخست باردار انجام شد. روش ها: مطالعه به صورت نیمه تجربی در سال 1398 بر روی 60 زن باردار متقاضی کلاس های آمادگی زایمان، به روش آسان و در دسترس به طور تصادفی در شهر یزد انتخاب شدند. گروه کنترل در کلاس های معمول آمادگی زایمان و گروه مداخله در کلاس های تلفیقی آمادگی زایمان و ذهن آگاهی شرکت نمودند. ابزار استفاده شده در پژوهش، پرسشنامه دموگرافیک  و پرسشنامه موقعیتی و سرشتی اسپیلبرگر بود.

  داده ها در سه زمان قبل، بلافاصله بعد از آزمون و چهار هفته بعد از آزمون جمع آوری و با نرم افزار spss/21 تجزیه وتحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین نمره اضطراب موقعیتی قبل از مداخله در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 2.1 ± 51.5 ، 1.77 ± 51.6 بلافاصله بعد از مداخله 3.37 ± 51 ، 2.5 ± 52.36 و در دوره پیگیری 2.83 ± 51.2 ، 2.73 ± 51.73 رسیده است. میانگین نمره اضطراب سرشتی قبل از مداخله در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 2.91 ± 51.73 ، 3.5 ± 52.83 بلافاصله بعد از مداخله 3.51 ± 51.23 ، 3.94 ± 52.7 و در دوره پیگیری به 3.09 ± 51.76 ، 3.23 ± 53.06 رسیده است. که نشان می دهد در گروه مداخله روند کاهشی در گروه کنترل افزایشی بوده ولی نتایج آزمون مکرر در سه زمان اندازه گیری تحت تاثیر گروه و زمان نبوده و تفاوت معنی دار نداشته است.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که آموزش تلفیقی آمادگی زایمان و ذهن آگاهی در مقایسه با آموزش آمادگی زایمان به تنهایی تفاوت معنی دار در میزان اضطراب زنان نخست باردار ایجاد نکرده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها