• بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر ارتباط بین عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران و مدیریت سود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/11
  • تعداد بازدید: 209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر ارتباط بین عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران و مدیریت سود

  در پژوهش حاضر، تاثیر ساختار هیئت مدیره بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران بر مدیریت سود مورد بررسی قرارگرفته است. ازاین رو تعداد117 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره 1395 الی 1399 به روش حذفی سیستماتیک، انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها نیز، از مدل رگرسیون چند متغیره و الگوی داده های تابلویی استفاده شده است.

  از معیار اندازه هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به عنوان ساختار هیئت مدیره استفاده و نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین بیش اعتمادی مدیران بر مدیریت سود است. همچنین این نتیجه حاصل شد که ساختار هیئت مدیره بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و مدیریت سود، اثر تعدیلگری دارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها