• بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با سلامت سازمانی معلمان شهر پاکدشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 1018
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با سلامت سازمانی معلمان پاکدشت انجام شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی_ همبستگی است. جامعه مورد پژوهش کلیه ی معلمان شهر پاکدشت در سال تحصیلی 93-92 بودند. بدین منظور 100 نفر از معلمان ( 50 نفر مرد، 50 نفر زن) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. اخلاق کار اسلامی با استفاده از پرسش نامه علی (2001)، و سلامت سازمانی با پرسش نامه سلامت سازمانی هوی و تارتر ارزیابی شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss، از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بیت اخلاق کار اسلامی و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (p<0.005). و در میان ابعاد سلامت سازمانی، روحیه بیشترین رابطه را با اخلاق کار اسلامی و ساخت دهی کمترین رابطه را با اخلاق کار اسلامی دارد. بحث و نتیجه گیری: اخلاق کار اسلامی می تواند سلامت سازمانی را پیش بینی کند. بنابراین با رعایت اصول اخلاق کاری می توان به سلامت سازمانی کارکنان سازمان و به تبع آن به بهره وری سازمان کمک کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها