• بررسی اثرات استفاده از سبوس گندم در جیره جوجه های گوشتی بر میزان جذب مواد معدنی خون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 999
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  آزمایشی به منظور بررسی تاثیر استفاده از سبوس گندم بر جذب مواد معدنی در جوجه های گوشتی نر سویه تجاری راس 308 به مدت 42 روز انجام گرفت. در این تحقیق از 320 قطعه جوجه یک روزه گوشتی استفاده شد. داده های مربوط به شاخص های خونی به صورت آزمایش فاکتوریل 4×2 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مقایسه شد. تیمارها شامل چهار سطح سبوس گندم (0، 10، 15 و 20 درصد) و دو سطح آنزیم (0 و 0.05 درصد) بود. در سن 42 روزگی از هر تکرار دو جوجه کشته شد و نمونه های خون تهیه گردید. جوجه های تغذیه شده با سبوس و آنزیم از نظر غلظت های سرمی کلسیم، فسفر، آهن، منیزیم و مس با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند. اما این اختلاف در مورد غلظت عنصر روی در سرم خون جوجه های تغذیه شده با سبوس و آنزیم معنی دار شد به طوری که این مقدار بالاتر از گروه شاهد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که می توان با مکمل سازی سبوس گندم توسط آنزیم موجب افزایش قابلیت استفاده و جایگزینی آن به عنوان بخشی از منبع پروتئینی جیره شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها