• ساخت و پرداخت مدل انتخاب وسیله ی سفرهای خرید مطالعه موردی: شهر قزوین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 681
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مدل های مهم در فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل، مدل های انتخاب وسیله سفر هستند که در  برآورد میزان سفرهای درون شهری و سهم و سیله مختلف حمل و نقل، اهمیت ویژه ای دارند. هدف از این مقاله، ساخت و پرداخت مدل انتخاب وسیله برای سفرهای درون شهری با هدف خرید در سطح غیرهمفزون و استفاده از ویژگی های شبکه ی حمل و نقل و محل های مستعد برای فعالیت، به منظور بررسی خصوصیات رفتاری افراد به عنوان عوامل انتخاب کننده عوامل وسیله ی سفر، می باشد. به این منظور، سفرهای خرید در تورهای خانه- مبنای داده های حاصل از پرسش گری نمونه ای از ساکنین شهر قزوین به عناون داده های مطالعه موردی انتخاب گردیده و عوامل موثر در انتخاب وسیله سفر با استفاده از مدل لوجیت چندگانه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد زمین انجام سفر، مسافت سفر، مدت زمان انجام سفر، نرخ تجاری مقصد، شغل، جنسیت از عوامل موثر بر انتخاب وسیله سفر خرید هستند. مقادیر ρ2c , ρ20 برای مدل به ترتیب برابر با 0.411 و 0.320 است که حاکی از برازش نسبتا خوب مدل با داده ها است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها