همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان ساکن خوابگاه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 679
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  کیفیت زندگی می تواند تحت تأثیر عوامل روانی و محیطی قرار گیرد. دانشجویانی که ساکن خوابگاه هستند به دلیل فشارهایی همچون دوری از خانواده، اقتصادی، امتحان و نظایر آن بیشتر در معرض اختلالات جسمی و روانی و قرار دارند. به دلیل اهمیت توجه به دانشجویان و توجه به شرایط رشد و بالندگی در آنها، این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان و مقایسه سطوح آن در دختران و پسران انجام گرفت. بدین منظور تعداد 245 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه در دانشگاه شیراز به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 و اطلاعات دموگرافیک پاسخ دادند. با بهره گیری از آزمون آمار توصیفی و t-test در محیط spss تحلیل آماری انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده، نمره کیفیت زندگی به طور کلی 64.38±17.84، پسران و دختران در نمرات به دست آمده تفاوت معناداری با هم نداشتند. براساس نتایج به دست آمده، نمره کیفیت زندگی به طور کلی در حد متوسط می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها