• بررسی گروه های لنفوسیتی و ige اختصاصی در ترشحات مخاط بیماران مبتلا به پولیپ بینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 639
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
  زمینه و هدف: فرضیه های متعددی به عنوان مکانیسم پایه ایجاد پولیپ بینی مطرح هستند. به منظور بررسی یکی از علل احتمالی که می تواند اختلال در تنظیم پاسخ های ایمنی سیستمیک فرد باشد، مطالعه حاضر طراحی شد تا ارتباط ارتشاح سلول های t در مخاط با شدت بروز واکنش های آلرژیک اختصاصی بررسی شود.
   
   
   

  روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی است. 60 بیمار مبتلا به پولیپ بینی با میانه سنی 34 سال (69-13 سال) که برای درمان به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. 59.3% بیماران مرد بودند. جهت اندازه گیری ige توتال سرم، ige اختصاصی (با روش الیزا) و شمارش سلول های ایمنی و زیرگروه های آن [با روش های [(labeled streptavidin biotin)lsab ,(alkaline phosphatase anti alkaline phosphatase)apaap، نمونه های خون و بافت پولیپ گرفته شد.

  یافته ها: 56.7% بیماران،ige  بیش تر و مساوی 100 واحد در میلی لیتر داشتند و 43.3% بیماران،ige  کمتر از 100 داشتند. در 45% بیماران، از بین آزمون های انجام شده برای تعیین وجود ige اختصاصی، حداقل یکی از سه تست آلرژن ها مثبت شد. تعداد لنفوسیت های cd8 مثبت در بیماران دارای  igeاختصاصی، بیش تر مشاهده شد(p=0.04)، همچنین میزان ige سرمی در بیماران با ige اختصاصی، بیش تر بود (p=0.001). در آنالیز multivariate، مشخص شد که سطح سرمی ige، نسبت cd4+ به cd8+ و سن با مثبت شدن  igeاختصاصی بیماران مبتلا به پولیپ بینی ارتباط دارند(r2=1 ;p<0.001).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها