• بررسی عفونت قارچی در بیماران مبتلا به پولیپ در دو گروه ige سرم بالا و نرمال مراجعه کننده تحت عمل جراحی در بخش ent مجتمع رسول اکرم (ص)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 648
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: پولیپ بینی از یافته های نسبتاً شایع در بیماران مراجعه کننده به متخصصین گوش و حلق و بینی می باشد. برخی از متخصصین معتقد به همراهی پولیپ بینی با عوامل قارچی، در بعضی بیماران، می باشند. این امر ما را بر آن داشت تا در مورد صحت این مطلب مطالعه ای به شرح ذیل انجام دهیم.

  روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 118 بیمار مبتلا به پولیپ بینی که برای عمل مربوطه در بخش  entبیمارستان رسول اکرم (ص) بستری شده بودند بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار spss و آزمون های آماری کای دو t ,fisher exact test استفاده شد.

  یافته ها: 62.7 درصد بیماران مرد و 37.3 درصد زن بودند. میانه سن آن ها 35 سال (12 تا 70 سال) بود. از این تعداد، 52.5 درصد ige بیش از حد طبیعی و 47.5 درصد میزان ige سرم طبیعی داشتند. آزمایش مستقیم از نظر قارچ در32.5  درصد موارد مثبت و در 67.5 درصد موارد منفی بود. همچنین کشت قارچ در 36.4 درصد موارد مثبت و در 63.6 درصد موارد منفی شد. قارچ های جدا شده به ترتیب شیوع عبارت از آسپرژیلوس 5.09 درصد، کاندیدا 34.5 درصد، پنی سیلیوم 7.3 درصد، آلترناریا 5.5 درصد و کورو ولاریا 1.8 درصد بودند. میانگین سن بیماران مبتلا به قارچ بیشتر از غیرمبتلایان به قارچ بود (40 در مقابل 35 سال) و این اختلاف از نظر آماری نزدیک به معنی داری بود (p=0.06). بیمارانی که ige بیشتر از 100 واحد در میلی لیتر داشتند، بیشتر مبتلا به قارچ بودند (از نظر کشت و آزمایش مستقیم، (p<0.001.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به نظر می رسد که در بیماران مبتلا به پولیپ بینی، بالا بودن ige سرم و عفونت قارچی می بایست مورد توجه قرار گیرند. البته با توجه به این که اکثر بیماران ما در سوابق خود علاوه بر داشتن پولیپ، به سینوزیت مزمن نیز مبتلا بودند، احتمال دارد که علت جدا شدن تعداد زیاد موارد مثبت قارچ از نمونه پولیپ نیز همین مورد باشد. لذا نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و با لحاظ کردن بیماران سینوزیتی و مبتلایان به سینوزیت آلرژیک قارچی لازم می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها