• بررسی سطح سرمی ویتامین folate ,b12 و هموسیستئین در سالمندان سالم تهرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 658
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: از آنجائیکه جذب کوبالامین اغلب در سالمندان کاهش می یابد، کمبود ویتامین b12 یکی از مشکلات شایع در این افراد است. تحقیقات اخیر نشان می دهند که میزان ناکافی ویتامین b12 ممکن است خطر ابتلا به بیماری های آترواسکلروتیک و نورودژنراتیو را افزایش دهد. در حال حاضر صاحبنظران متعدد تغذیه توصیه به مونیتورینگ وضعیت b12، در سالمندان و تعیین افراد در معرض خطر در مراحل اولیه می نمایند. هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت b12 اسید فولیک و هموسیستئین و ارتباط آن ها با یکدیگر در سالمندان سالم تهرانی است.

  روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی سالمندان سالم انجام شد. تعداد 232 سالمند با محدوده سنی 65 تا 90 سال و میانگین 73 سال بر اساس ضوابط ورود به مطالعه انتخاب شدند و اطلاعات مورد لزوم، با انجام مصاحبه و معاینه و سطوح سرمی هموسیستئین، فولات و ویتامین b12، با نمونه گیری خون و انجام آزمایش های لازم، گردآوری شدند. برای مقایسه سطح متغیرهای خونی نامبرده شده در زیر گروه ها، از آزمون student’s t-test ,chi-square استفاده شد و عدد  pکمتر از 0.05 ارزشمند در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss 11.5 مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: متغیرها در 232 سالمند شامل 102 مرد (44%) و 130 زن (56%) مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین مقدار b12 سرم، 295 پیکوگرم در میلی لیتر با انحراف معیار 170 بود. 10% موارد، مقدار b12 کمتر از 119 و 18%، مقادیر کمتر از پیکوگرم در میلی لیتر داشتند. کمبود b12 با افزایش سن تشدید می یافت(p=0.000) . و این کمبود با جنس ارتباطی نداشت (p=0.85). مقدار میانگین فولات سرم 8 نانوگرم در میلی لیتر با انحراف معیار 4.9 بوده است و 9.5% افراد مقادیر فولات کمتر از نرمال داشتند که با سن (p=0.06) و جنس (p=0.31) ارتباطی معنی دار نداشته است. میانگین مقدار هموسیستئین 19.3 (hcy) میکرومول در لیتر با انحراف معیار 7.1 بوده است. مقدار  hcyدر 33.6% افراد، بالاتر از 20 و در 67% افراد، بالاتر از 15 میکرومول در لیتر بوده است ولی ارتباط معنی دار با افزایش سن در بین گروه های سالمند نداشته است 42.2% .(p=0.23) مردها و 27.7% زن ها مقادیر hcy بالاتر از 15 میکرومول در لیتر داشته اند که با p=0.005 از نظر آماری نیز معنی دار بوده است. بین مقدار هموسیستئین با ویتامین b ارتباط آماری معنی دار و معکوس وجود داشته است (p=0.000 ,r=-0.33). ارتباط آماری معنی دار و معکوسی نیز بین مقدار هموسیستئین و اسید فولیک در مطالعه حاضر وجود داشت (p=0.002 ,r=0.33).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها