• ارتباط گرایش به تفکر انتقادی و عزّت نفس در دانشجویان پرستاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 852
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: داشتن تفکر انتقادی نیازمند شخصیتی هوشیار و با قدرت تصمیم گیری است که از شاخصه های عزّت نفس می باشد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط گرایش به تفکر انتقادی و عزّت نفس در دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی پیوسته پرستاری انجام شد.

  روش ها: این مطالعه همبستگی با تعداد 170 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی پیوسته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهید صدوقی و آزاد اسلامی شهر یزد در سال 1387 بر اساس نمونه گیری طبقه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش: بخش اول، مشخصات دموگرافیک؛ بخش دوم، پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا و بخش سوم، پرسشنامه عزّت نفس روزنبرگ (rosenberg) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی (توزیع فراوانی مطلق و نسبی و میانگین و انحراف معیار) و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار spss استفاده گردید.

  نتایج: نتایج نشان داد که اکثریت دانشجویان (81.8 درصد) دارای گرایش به تفکر انتقادی متزلزل بودند و عزت نفس آنان (73.5 درصد) در حد متوسط بود. بین گرایش به تفکر انتقادی و عزّت نفس، ارتباط معنیداری وجود داشت.

  نتیجه گیری: دانشجویان با عزت نفس بالاتر از گرایش به تفکر انتقادی مطلوب تری برخوردار و ارتباط مستقیم و مثبتی بین این دو ویژگی وجود داشت. لازم است اعضای هیأت علمی، عزّت نفس کافی برای انجام قضاوت و تصمیم گیری در شرایط مختلف بالینی را در دانشجویان پرستاری ایجاد نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها