• مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 653
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: با توجه به اینکه شکستگی ریشه یکی از مشکلات عمده دندانهایی است که درمان ریشه شده اند و با قبول این حقیقت که مطالعات گذشته کاهش کمی را در میزان استحکام شکست ریشه دندان بدنبال درمان ریشه در مقایسه با روشهای قدیمی نشان داده اند، هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان نیروی لازم برای شکست ریشه دندان به دنبال دو روش مختلف آماده سازی توسط فایل های چرخشی (r) و دستی (h) و دو روش مختلف پرکردن جانبی (l) و عمودی (v) گوتاپرکا بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی تعداد یکصد عدد دندان پره مولر کشیده شده فک پایین انسان انتخاب شد. دندانها عمود بر محور طولی ریشه در 3 میلیمتر بالای سمنتوانامل جانکشن قطع شد. با ساخت لیگامنت پریودنتال مصنوعی، دندانها بصورت عمودی درون آکریل مانت شدند. سپس دندانها بطور تصادفی به 4 گروه 25 تایی بر حسب روش آماده سازی و نوع تراکم گوتا تقسیم شدند. آماده سازی کانال به روش دستی توسط فایلهای استنلس استیل با تکنیک استپ بک انجام شد. آماده سازی چرخشی توسط فایلهای نیکل تیتانیوم سیستم race به روش کراون-داون انجام شد. کانالها با استفاده از دو روش پرکردگی جانبی و عمودی مسدود شده و پس از آن با استفاده از نوک مخروطی که در ماشین آزمایش zwick قرار  گرفته بود نیرو به ریشه دندان وارد شد. در تمام مدت وارد آمدن نیرو، منحنی افزایش فشار بر روی مانیتور رسم می گردید. از روی افت ناگهانی منحنی ترسیم شده توسط دستگاه نقطه شکست ریشه مشخص میشد. نیروی لازم برای شکست بر حسب نیوتن (n) ثبت شد. از روی نمودارهای ترسیم شده با استفاده از نرم افزار origin.5.0 میزان انرژی لازم تا شکست، شیب ناحیه الاستیک و تغییر طول تا شکست محاسبه شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آنالیز واریانس و تست دانکن آنالیز شدند.

  یافته ها: طبق نتایج بدست آمده میانگین نیروی لازم برای شکست در گروه چرخشی-تراکم جانبی (rl) بالاترین میزان (524n) و میانگین نیروی لازم برای شکست در گروه چرخشی-تراکم عمودی (rv) پایین ترین میزان (319n) بود. بر اساس آزمون دانکن بین دو گروه آماده سازی دستی تراکم جانبی و آماده سازی چرخشی-تراکم عمودی و نیز ما بین دو گروه آماده سازی دستی-تراکم عمودی و آماده سازی چرخشی-تراکم جانبی و همچنین بین دو گروه آماده سازی چرخشی-تراکم جانبی و آماده سازی چرخشی-تراکم عمودی تفاوت میانگین نیروی لازم برای شکست معنی دار بود (p<0.05 ). نتیجه گیری: استحکام شکست ریشه هایی که به روش تراکم عمودی پر شده بودند، صرف نظر از روش آماده سازی کانال در مقایسه با گروهی که توسط روش تراکم جانبی پر شده بودند پایین تر بود. روش آماده سازی کانال (دستی یا چرخشی) استحکام شکست ریشه را تحت تاثیر قرار نداد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها