• خوشه بندی عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در بیماران دیابتی نوع دوم و مبتلا به عدم تحمل گلوکز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 495
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: افراد دیابتی نسبت به سایر جمعیت ها بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های عروقی هستند.

  هدف: مطالعه به منظور مقایسه فراوانی عوامل خطرساز قلبی در بیماران دیابتی و افراد مبتلا به عدم تحمل گلوکز با افراد طبیعی و همچنین مقایسه فراوانی این عوامل در افراد مبتلا به دیابت شناخته شده و موارد جدید با یکدیگر انجام شد.

  مواد و روش ها: اطلاعات این مطالعه مقطعی حاصل اجرای مرحله اول پروژه قلب سالم است. با نمونه گیری خوشه ای-تصادفی 3940 نفر از ساکنین شهرستان اصفهان ار هر دو جنس (2026 زن و 1914 مرد) با سن بالاتر از 19 سال بررسی شدند. اطلاعات مربوط به خصوصیات دموگرافیک از طریق پرسشنامه تکمیل شد. فشارخون سیستول و دیاستول، قندخون ناشتا، چربی های سرم، محیط کم و شاخص توده بدن اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های مجذور کای و فیشر تحلیل شدند.

  یافته ها: شیوع دیابت شناخته شده، موارد جدید دیابت و عدم تحمل گوکز در کل جمعیت به ترتیب 4.3%، 1.1% و 6.2% بود که در زنان 4.9%، 1.2% و 7.1% و در مردان 3.7%، 1% و 5.3% بود. فراوانی اختلال چربی های خون به تنهایی در افراد بیمار و طبعی تفاوت معنی داری نشان داد. همچنین نتیجه مقایسه مجموع عوامل خطرساز بین افراد بیمار و طبیعی معنی دار بود. شیوع اختلال چربی های خون در مردان بیش تر از زنان و این تفاوت معنی دار بود. فراوانی عوامل خطر شامل مجموع افزایش شاخص توده بدن، محیط شکم و اختلال چربی های خون در زنان بیشتر و تفاوت معنی دار بود (p<0.05).

  نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، پیشگیری و درمان دیابت باید بر اساس وسعت این عوامل خطرساز قلبی-عروقی صورت پذیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها