• شیوع عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در زنان مناطق مرکزی ایران: برنامه قلب سالم اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 518
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: بیماری عروق کرونر عامل اصلی مرگ و میر در زنان است و کنترل عوامل خطر مربوطه سبب پیشگیری از آن می شود.

  هدف: مطالعه به منظور تعیین شیوع عوامل خطر اصلی بیماری عروق کرونر در زنان مناطق مرکزی ایران انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1380 بر روی 6391 زن ساکن اصفهان، نجف آباد و اراک انجام شد. شرط ورود به مطالعه سن بالای 20 سال، عدم ابتلا به بیماری های خون ریزی دهنده، سکونت بیش از 6 ماه در این مناطق، عدم ابتلا به عقب ماندگی ذهنی، عدم حاملگی و تابعیت ایرانی بود. نمونه گیری به صورت خوشه ای در مناطق شهری و روستایی انجام شد و افراد دوره دیده پرسشنامه های مربوط به اطلاعات دموگرافیک و استعمال دخانیات را کردند. سپس برای افراد مورد بررسی آزمایش خون به صورت ناشتا جهت اندازه گیری قند و انواع چربی ها انجام و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک آنها نیز در سه نوبت متوالی اندازه گیری و قد و وزن آنها ثبت شد. داده ها با آزمون های آماری t، مجذور کای و anova در سطح معنی داری p<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: تری گلیسرید، مصرف دخانیات و وزن زنان شهری به صورت معنی داری بیش از مناطق روستایی بود، اما پرفشاری خون، افزایش کلسترول تام و کلسترول ldl در مناطق روستایی به طور معنی داری شیوع بالاتری داشت (p<0.05). شیوع دیابت، اختلال کلسترول تام و کلسترول ldl با افزایش سن در زنان مورد مطالعه افزایش نشان داد. میانگین تری گلیسرید و شاخص توده بدن زنان در روستاها پایین تر بود، اما میانگین کلسترول تام، کلسترول ldl، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در شهرها به طور معنی داری کمتر بود (p<0.05).

  نتیجه گیری: عوامل خطر بیماری عروق کرونر در زنان مناطق مرکزی ایران شیوع قابل توجهی دارد و باید با تغییر شیوه زندگی، تلاش وسیعی جهت کنترل عوامل خطر بیماری عروق کرونر انجام شود تا به دنبال آن شاهد کاهش شیوع مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق کرونر در زنان باشیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها