• مطالعه تطبیقی سامانه طبقه بندی بیماری های قلب و عروق در کشورهای منتخب با ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 565
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: برای مبارزه با بیماری های قلب و عروق داشتن نظام اطلاعاتی درست و دقیق در ثبت داده های بیماری های قلب و عروق و تحلیل داده ها نقش مهمی ایفا می کند. یکی از ابزارهای مهم جهت جمع آوری اطلاعات، سامانه طبقه بندی بیماری های قلب و عروق است.

  هدف: مطالعه به منظور مقایسه سامانه طبقه بندی بیماری های قلب و عروق در کشورهای منتخب با ایران انجام شد.

  مواد و روش ها: این پژوهش تطبیقی در سال 1386 انجام شد، سامانه های طبقه بندی بیماری های قلب و عروق کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلیس و کانادا بررسی و از طریق اطلاعات موجود در کتب، نشریات، اینترنت و همچنین مکاتبه با کشورهای منتخب، ساختار سامانه طبقه بندی آنها استخراج شد. سامانه طبقه بندی بیماری های قلب و عروق در کشور ایران نیز بررسی شد، تحلیل این سامانه ها با استفاده از اطلاعات موجود در جداول مقایسه ای انجام شد.

  یافته ها: تمام کشورهای منتخب سامانه ملی طبقه بندی بیماری های قلب و عروق داشتند. در این کشورها کدها با استفاده از علایم اضافی (حرف و رقم) با توجه به نیازها و اولویت های بهداشتی کشور گسترش یافته بود. در تمام کشورهای منتخب سازمان های مجری و ناظر بر قوانین، پیروی از ساختار طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی، رعایت قوانین مربوط به بومی کردن و استانداردهای تعیین شده از طرف سازمان های استاندارد، همچنین قوانین مربوط به تبادل داده ها، توسعه پذیری و چرخه روزآمدسازی در سامانه طبقه بندی کشورهای منتخب دیده شد. ایران فاقد سامانه طبقه بندی ملی بیماری های قلب و عروق بود.

  نتیجه گیری: ملی کردن سامانه طبقه بندی بیماری های قلب و عروق بر اساس نیارها، سیاست ها و اولویت های نظام بهداشت و درمان جهت ثبت داده های قلب و عروق در ایران الزامی به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها