• فراوانی نسبی میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع 2 و رابطه آن با عوامل خطرساز در شهر بیرجند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/18
  • تعداد بازدید: 475
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: میکروآلبومینوری یکی از عوارض بیماری دیابت است که در بیماران دیابتی نوع 2 بیشتر از نوع 1 اتفاق می افتد و علت عمده مرحله پایانی بیماری کلیوی (esrd) در تمام دنیا محسوب می شود؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع 2 و ارتباط آن با سطح چربی های خون (کلسترول و تری گلیسیرید)، فشار خون، هموگلوبین a1c، سن، جنس، مصرف سیگار و مدت زمان ابتلا به دیابت انجام شد.

  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی (مقطعی)، تمامی پرونده های موجود در درمانگاه تخصصی دیابت کسری و بیمارستان ولی عصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در فاصله زمانی فروردین ماه 1384 لغایت اسفندماه 1385 مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات لازم شامل سن، جنس، میزان فشار خون، مدت ابتلا به دیابت، میزان چربی خون و ... در یک فرم بازنگری ثبت گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری p≤0.05 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها: در این مطالعه، در مجموع 964 پرونده مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. بیشتر افراد مورد مطالعه (30.8%) در گروه سنی 51-60 سال قرار داشتند. میانگین سنی در افراد مورد بررسی 12.4±53 سال بود و بیشتر آنان (57.3%) زن بودند. 361 نفر (37.4%) سابقه کشیدن سیگار و 267 نفر (27.7%) سابقه فشار خون بالا داشتند. در 87 نفر (9%) از افراد مورد بررسی، میکروآلبومینوری گزارش شد. در بیشتر این بیماران (60.6%)، مدت ابتلا به دیابت کمتر یا مساوی 5 سال بود. میانگین مدت زمان ابتلا به دیابت 4.8±5.86 سال به دست آمد. سطح کلسترول و تری گلیسیرید در بیشتر افراد مورد مطالعه بیشتر از حد طبیعی (به ترتیب 55.5% و 63.9%) و میانگین به ترتیب 66±213 و 142±214 میلیگرم بر دسی لیتر برآورد گردید. نتیجه آزمون رگرسیون لجستیک (گام به گام) رابطه معنی داری را بین متغیرهای مدت ابتلا به دیابت (p=0.001)، سابقه مصرف سیگار (p=0.02)، ابتلا به فشار خون بالا (p=0.001) و تری گلیسیرید بالا (p=0.01) را با ابتلا به میکروآلبومینوری نشان داد ولی رابطه بین متغیرهای سن و جنس با ابتلا به میکروآلبومینوری معنی دار نبود.

  نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق می توان اذعان نمود که مدت زمان ابتلا به دیابت، فشار خون بالا و مصرف سیگار از عوامل خطر مهم در بروز میکروآلبومینوری می باشند؛ همچنین میکروآلبومینووری می تواند به رده سنی وابسته باشد. در این خصوص مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها