• اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره آبی- الکلی گیاه بیلهر (dorema aucheri) با استفاده از تست فرمالین و مدل کاراژینان در موش صحرایی نر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 562
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: با توجه به خواص عصاره های گیاهان خانواده چتریان، در این پژوهش به بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره آبی- الکلی گیاه بیلهر پرداخته شده است.

  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 80 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 200-190 گرم استفاده شد که به 10 گروه 8 تایی تقسیم شدند. برای بررسی اثرات ضد دردی از تست فرمالین و برای بررسی اثر ضد التهابی از مدل کاراژینان ایجاد کننده ادم پا در موش ها استفاده گردید. همه حیوان ها با مقادیر 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره بیلهر از طریق دهانی پیش درمانی شدند. به گروه کنترل هیچ دارویی تجویز نشد و گروه شاهد فقط آب مقطر دریافت کرد. 5-0 و 60-16 دقیقه بعد از تزریق فرمالین به ترتیب به عنوان مراحل حاد و مزمن درد در نظر گرفته شد. حجم پای حیوان بلافاصله و 2.5 ساعت پس از تزریق کاراژینان توسط جیوه اندازه گیری گردید. تجزیه و تحلیل آماری نتایج با استفاده با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه anova و t-test انجام شد.

  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد عصاره گیاه بیلهر به صورت وابسته به مقدار، باعث کاهش معنی دار دارد در مرحله حاد آزمون فرمالین می شود در حالیکه در مرحله مزمن فقط با مقدار حداکثر، درد کاهش می یابد. هم چنین یافته ها نشان داد عصاره این گیاه با مقدار حداکثر موجب کاهش ادم پا در آزمون کاراژینان می گردد.

  نتیجه گیری: احتمالاً فلاوونوییدها با مهار فعالیت گیرنده های –n متیل –d- آسپارتات سبب کاهش کلسیم می یابد و اثرات ضد دردی بروز می کند. به نظر می رسد اثرات ضد التهابی عصاره گیاه بیلهر از طریق کاهش پروستاگلاندین ها صورت می گیرد. بنابراین نتایج حاصل می تواند موید اثرات ضد دردی و ضد التهابی گیاه فوق باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها