• اثر تزریق آگونیست و آنتاگونیست گابا b به درون هسته میخی شکل بر اثرات ضد دردی مرفین در موش های صحرایی نر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: شواهد متعددی نشان داده است که هسته میخی شکل در پی دردی مشارکت دارد. در مطالعه حاضر اثر تزریق اگونیست (باکلوفن) و آنتاگونیست (35348 cgp) گابا b به درون هسته میخی شکل بر روی اثرا ضد دردی مرفین با آزمون فرمالین در موش های صحرایی نر مورد مطالعه قرار می گیرد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی پس از کانول گذاری هسته میخی شکل موش های صحرایی نر اثرات تزریق درون هسته ای آگونیست و آنتاگونیست گیرنده گابا b (به ترتیب باکلوفن و 35348cgp) بر اثرات ضد دردی مرفین با آزمون فرمالین مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها: تزریق مرفین (0.5 میکرولیتر سالین حاوی 10 میکروگرم مرفین)یا مقادیر مختلف باکلوفن (0.25 ،0.5 و 1 میکروگرم به ازای هر موش) دارای اثرات ضد دردی در هر دو مرحله حاد و مزمن آزمون فرمالین بودند. پاسخ های ضد دردی ناشی از تزریق مرفین و با کلوفن هر دو با تزریق 35348cgp کاهش می یافت. تزریق 1 میکروگرم باکلوفن همراه با تزریق درون صفاقی نالوکسان اثرات ضد دردی کمتری را نشان داد. تزریق 35348cgp به تنهایی نیز در مرحله اول (حاد) آزمون فرمالین دارای اثرات ضد دردی بود. تزریق توامان مقادیر باکلوفن با مرفین اثرات ضد دردی آن را تشدید نکرد در حالی که تزریق 35348cgp توانست در مرحله حاد آزمون فرمالین به طور معنی داری اثرات ضد دردی مرفین را تقویت نماید.

  نتیجه گیری: احتمالاً بخشی از اثرات ضد دردی اعمال شده از طریق گیرنده های گابا b در هسته میخی شکل با دخالت و تعامل گیرنده های اوپیوییدی این هسته در آزمون فرمالین بروز می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها