• ارزیابی شاخص برداشت و عملکرد دانه در لاین های مختلف منداب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/14
  • تعداد بازدید: 666
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور مقایسه عملکرد و ارزیابی صفت شاخص برداشت در ژنوتیپ های مختلف منداب، آزمایشی با استفاده از 21 ژنوتیپ منداب انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 96-1395 اجرا شد. نتایج تجزیه وایانس داده ها نشان داد که ژنوتیپ های مورد بررسی، در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری از نظر عملکرد دانه دارند. ولی ژنوتیپ ها از نظر شاخص برداشت اختلاف معنی داری نداشتند. از نظر عملکرد دانه تنوع از (0.60) گرم در بوته مربوط به ژنوتیپ 17 تا (12.61) گرم در بوته (ژنوتیپ 18) مشاهده گردید. رقم 18 از نظر صفت عملکرد دانه با سایر ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری داشت. تنوع برای صفت شاخص برداشت از (16.81) گرم در بوته مشاهده گردید که بیش ترین آن مربوط به ژنوتیپ 3 و کم ترین آن مربوط به ژنوتیپ 17 بود. نتایج حاصل از همبستگی ساده نیز نشان داد که همبستگی عملکرد دانه با شاخص برداشت معنیدار نبوده است. از آنجایی که ژنوتیپ شماره 18 از لحاظ عملکرد دانه نسبت به دیگر ارقام برتر بود، بنابراین می توان از این ژنوتیپ در برنامه های به نژادی منداب استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها