• رابطه انگیزش درونی با خودکارآمدی ورزشکاران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/23
  • تعداد بازدید: 732
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه انگیزش درونی با خودکارآمدی ورزشکاران انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل ورزشکاران رشته ایروبیک شهرقزوین درسال 95-1394 است. تعداد 100 ورزشکار به صورت تصادفی از میان این افراد انتخاب شدند. پرسشنامه انگیزش درونی ریان (1982) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) توسط ورزشکاران تکمیل شد. نتایج بدست آمده از همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین انگیزش درونی با خودکارآمدی ورزشکاران وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مؤلفه برقراری ارتباط با 0.3= βبیش ترین تاثیر را بر خودکارآمدی ورزشکاران دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها