• رفتار لرزه ای پل های بتن مسلح طویل تحت تحریک متفاوت پایه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 400
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  طی سال های اخیر حرکت بزرگ گسل ناشی از وقوع زمین لرزه خسارات زیادی به پل های بتنی وارد کرده و این خسارات مشکلات فراوانی ر ا در زندگی روزمره سبب شده است. از آنجا که پل ها در سطح وسیعی گسترده بوده و در برخی مناطق الزاماً از نواحی دارای گسل عبور می کنند، لذا مطالعه بهسازی پل های بتنی در نواحی دارای گسل ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی رفتارلرزه ای پل های بتن مسلح طویل تحت تحریک متفاوت پایه ها است. در این پژوهش لرزهی ورودی غیریکنواخت، بر مبنای روش کریجینگ، با اعمال تابع همبستگی شتاب نگاشت ها در یک شتاب نگاشت معلوم، که فرض می شود در محل کوله ی 1 ثبت شده، شبیه سازی شد. شبیه سازی با استفاده از یک برنامه fortran در محل پایه های پل، درحوزه زمان، صورت گرفت. نتایج نشان داد؛ در حالت تحریک یکنواخت میزان جابجایی نقطه مبنا بیشتر بوده اما نحوه جابجایی نقاط برای تحلیل های یکنواخت و غیر یکنواخت برای پایه های مختلف یکسان است و حالت بحرانی تر (به لحاظ جابجایی نقاط) در حالت تحریک یکنواخت پدید آمده است. دریفت پل نیز در حالت تحریک غیر یکنواخت مقدار ماکزیمم بیشتری نسبت به حالت تحریک یکنواخت داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها