• مقایسه رابطه بین سبک های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در بین کارکنان و مدیران بیمارستان خصوصی و دولتی شهر ایلام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 449
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر مقایسه رابطه بین سبک های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در بین مدیران بیمارستان خصوصی و دولتی شهر ایلام می باشد. روش مطالعه این پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری کارکنان و مدیران بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر ایلام است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 100 نفر از آن ها به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی بوده است. یافته ها نشان داد، بین سبک رهبری رابطه مدار و تفکر استراتژیک در بین کارکنان و مدیران بیمارستان خصوصی و دولتی شهر ایلام رابطه معنی دار و عکس وجود دارد. بین سبک رهبری ضابطه مدار و تفکر استراتژیک در بین کارکنان و مدیران بیمارستان خصوصی و دولتی شهر ایلام رابطه معنی داری وجود ندارد. بین سبک رهبری تلفیقی و تفکر استرتژیک در بین کارکنان و مدیران بیمارستان خصوصی و دولتی شهر ایلام رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. باتوجه به یافته های پژوهش میزان تفکر استراتژیک در بین مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی تفاوتی چندانی نداشت و همین دلیل نیز سبب شده سبک های رهبری استفاده شده در یک راستا موازی هم باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها