همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/07
  • تعداد بازدید: 632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1391 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. دراین پژوهش عوامل مؤثر بر افشای اختیاری موردبررسی قرارگرفته نتایج مربوط به عوامل مؤثر بر افشای اختیاری بیانگر این است که اندازه شرکت، سودآوری بر افشای اختیاری تاثیر معنی دار و مثبت دارد. رشد شرکت، نوع صنعت و ساختار مالکیت بر افشای اختیاری تاثیر معنی داری و منفی دارد .کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت تاثیر معنی داری و منفی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها