• بررسی رابطه بین توانمندی روانشناختی با رضایت زناشویی در زوج های با رضایت زناشویی پایین و بالا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 410
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: مطالعه کارکرد خانواده می تواند نقش بسیار مفید و مهمی را در شناسایی و حل مشکلات شخصی و اجتماعی ایفا کند. بسیاری از نابهنجاری های روانی و رفتاری، ریشه در خانواده دارد. بنابراین مسئله مهم، بهبود شرایط روانی افراد، تلاش برای ایجاد ازدواج سالم، و بهبود روابط خانوادگی است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندی روانشناختی با رضایت زناشویی بالا و پایین در کارمندان زن و مرد شاغل در بانک های شهر رشت بود. روش: این پژوهش از روش همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در بانک های شهر رشت در سال 1396- 1397 بوند. نمونه آماری، کارمندان (زن و مرد) شاغل بانک های شهر رشت بودند، که از بین تمامی بانک ها، هشت بانک دولتی و چهار بانک خصوصی از چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب شهر رشت به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس به کلیه کارکنان واجد شرایط پژوهش پرسشنامه جهت تکمیل داده شد. تعداد اعضای جامعه بر اساس گزارش شعبه بانک های سرپرستی رشت 1354 نفر بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 300 نفر است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه توانمندی روانشناختی اسپریتزر و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده گردید. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ترکیب خرده مقیاس های توانمندی روانشناختی (شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری، معنی دار بودن و اعتماد) قادرند رضایت زناشویی بالا و پایین را از هم تفکیک کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها