• ارتقای رفتار مسئولانه زیست محیطی دانشجویان در خصوص پسماندهای جامد تولیدی مطالعه موردی: پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 282
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تقویت مجموعه اقدامات تفکیک از مبدأ زایدات جامد که در رأس هرم مدیریتی پسماندها قرار دارد، خصوصا در محیط های آموزشی و القای فرهنگ صحیح جداسازی زایدات از محیط دانشگاهی به سطح جامعه بوسیله دانشجویان، بعنوان سفیران محیط زیست در منازل، می تواند بار زیست محیطی تحمیلی به سایر عناصر مدیریت پسماند در بخش های پایینی هرم را بطور قابل ملاحظه ای کاهش دهد. این تحقیق با هدف بررسی میزان آگاهی، نوع نگرش و سطح مشارکت دانشجویان در اجرای طرح تفکیک از مبدا با انتخاب پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه بعنوان مطالعه موردی، انجام گردید. بدین منظور 113 پرسشنامه مبتنی بر 11 سوال بصورت تصادفی بین دانشجویان توزیع گردید و داده های بدست آمده توسط نرم افزار excel تحلیل شدند. روایی پرسشنامه توسط اعتبار صوری و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ (0.841) ارزیابی گردید. نتایج فرضیات این مطالعه نشانگر ترجیح روش های آموزشیر نیز برپایی نمایشگاه محصولات بازیافتی توسط مصاحبه شوندگان بوده و عدم تاثیرپذیری نرخ مشارکت، از آموزش چهره به چهره، نشانگر تمایل دانشجویان به کسب آموزش از طریق شیوه های نوین می باشد. بدلیل نوپا بودن اقدامات زیست محیطی و تجربه اندک کنشگرهای اجتماعی، مشارکت افراد در تفکیک از مبدأ زایدات بدون تامین انتظارات مادی، قابل انتظار نخواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها