• مدل سازی لوجیت سهم شیوه های سفر برون شهری همگانی؛ با استفاده از روش رجحان بیان شده در خطوط ریلی و هوایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 387
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه مولفه های موثر بر انتخاب شیوه سفر برون شهری در بین مسافران مدهای مختلف هواپیما و قطار مسیر تهران کرمان بوده و تحقیق به لحاظ هدف؛ کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل مسافران مسیر تهران کرمان در پاییز و زمستان 1396، در سیستم حمل و نقل ریلی و هوایی به تعداد نامحدود (بیش از 100 هزار نفر) و انتخاب تعداد نمونه ها به روش نمونه گیری آسان (در دسترس) بوده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به عنوان آزمودنی ها در بین هر یک از قطار و هواپیما انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه منطبق بر مدل رگرسیونی پژوهش بوده و برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار spss و رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته ها نشان داد، با توجه به نتایج حاصل از ضریب رگرسیونی (b)، مقدار آماره wald، مقدار احتمال (sig) و نسبت بخت exp(b) در آزمون های انجام شده، در سناریو های شماره (1) تا (4)؛ رابطه قیمت بلیط (تومان) (price) و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (3) و (4) رابطه زمان سفر (ساعت) (سرعت طی مسیر) (time) و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (1)، (3) و (4)؛ رابطه پذیرایی (catering) و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (1) تا (4)؛ رابطه راحتی در سفر (comfortable) و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (1) تا (4)، رابطه فاصله بین مبداء و مقصد (distance) و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (1)، (2) و (4)، رابطه امنیت در طول سفر (security) ( و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (1) تا (4) رابطه متوسط تاخیر (نظم و برنامه ریزی حرکت) (دقیقه) (delay) و شیوه سفر برون شهری و در نهایت، در سناریو شماره (4)؛ رابطه فرکانس حرکت (frequency) و شیوه سفر برون شهری در بین مسافران مسیر تهران کرمان، یک رابطه معنادار بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها