اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثربخشی شناخت درمانی بر افزایش خود کارآمدی در افراد وابسته به مواد مخدر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 227
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی اثربخشی شناخت درمانی بر افزایش خود کارآمدی در افراد وابسته به مواد مخدر

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی شناخت درمانی بر افزایش خودکارآمدی در افراد وابسته به مواد مخدر بوده است. طرح پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد وابسته به مواد مخدر تحت درمان یکی از مراکز درمان اعتیاد محله ازگل – تهران بود که از این میان 30 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.

  و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه به پرسش نامه های خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش آموزش شناخت درمانی را به مدت 8 جلسه 45 تا 60 دقیقه دریافت نموده اند. داده ها به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در مرحله پ سآزمون بین خودکارآمدی افراد وابسته به مواد مخدر گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت. پس می توان نتیجه گرفت که آموزش شناخت درمانی بر افزایش خود کارآمدی در افراد وابسته به مواد مخدر تاثیر گذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها