• بررسی رابطه بین انتقال دانش با فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی در کارکنان کانون پرورش فکری استان اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/16
  • تعداد بازدید: 434
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  توسعه منابع انسانی متغیری است که در این پژوهش می خواهیم ارتباط آن را با انتقال دانش و فناوری اطلاعات بررسی کنیم و یکی از جنبه های متعالی در سازمان که با انتقال دانش و فناوری اطلاعات نیز بی ارتباط نیست. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین انتقال دانش با فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی در کانون پرورش فکری استان اردبیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان کانون پرورش فکری استان اردبیل می باشند که تعداد آن ها 170 نفر می باشد روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی طبقه ای بود. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری 115 نفر بدست آمده است. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین انتقال دانش با فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها