• بررسی رابطه بین آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با ارتقای کیفیت آموزشی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 625
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه بین آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با ارتقای کیفیت آموزشی

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با ارتقای کیفیت آموزشی از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهرستان ماکو می باشد. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی – به شیوه همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری شامل دبیران (آقا و خانم) دوره متوسطه اول شهرستان ماکو در سال تحصیلی 97-96 می باشند که بر اساس آمار ماخوذه از مدیریت آموزش و پرورش ماکو، تعداد 255 نفر می باشند.

  در این پژوهش، برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای استفاده شد و برای تعیین حجم نمونه، از جدول تعیین حجم نمونه مورگان استفاده شد که بر اساس تعداد جامعه آماری، حجم نمونه آماری این تحقیق 150 نفر می باشند. در این تحقیق برای گردآوری داده ها از پرسشنامه (پرسشنامه یادگیری الکترونیکی راجرز و پرسشنامه کیفیت آموزش کلانتری ( 1394)) استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آموزش و یادگیری الکترونیکی 0.861 و برای پرسشنامه ارتقای کیفیت آموزشی 0.866 بدست آمد که برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی (شامل: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (شامل: ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با ارتقای کیفیت آموزشی از دیدگاه دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با ارتقاء موفقیت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با ارتقاء یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با تقویت انگیزه درسی دانش آموزان از دیدگاه دبیران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. بین آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با ارتقاء بنیه علمی دانشآموزان از دیدگاه دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس با افزایش سطح آگاهی دانش آموزان از دیدگاه دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها