• بررسی تأثیر تخصص حسابرس از طریق سود انباشته بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/01/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/01/15
  • تعداد بازدید: 169
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تأثیر تخصص حسابرس از طریق سود انباشته بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  تخصص حسابرس یکی از معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی است. پیشرفت روزافزون فناوری و رخنه آن در واحدهای تجاری نیاز رسیدگی به شرکت ها را توسط حسابرسانی متخصص، به امری ضروری مبدل ساخته است. تحقیقات گذشته نشان می دهد حسابرسان متخصص صنعت، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه می دهند. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تخصص حسابرس از طریق سود انباشته بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای انجام این پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، داده های موردنیاز از بانک اطلاعاتی "رهاورد نوین" استخراج شد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از جمع آوری اطلاعات مربوطه از نرم افزار excell و eviews جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغیر ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد که بین تخصص حسابرس از طریق سود انباشته بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها