• بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/13
  • تعداد بازدید: 348
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)می­باشد. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت توصیفی- علی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان(هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)به تعداد 86 نفر می باشد، به دلیل حجم کم جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه آماری و به تعداد 86 نفر و به روش تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها در مورد پرسشنامه استاندارد شامل 26 سؤال بود که روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و متخصصان، کارشناسان مدیریت و پایایی آن ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه شرایط بیشتر از 0. 7 تأیید شد.

  در این پژوهش بر اساس ادبیات و مدل مفهومی 5 فرضیه ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (با استفاده از نرم افزار spss) و آمار استنباطی (با استفاده از نرم افزار pls) استفاده شد. یافته ها تمامی فرضیه ها و برازش مناسب مدل تحقیق را تایید می کند. از آنجایی که بیشتر هتل ها برای ایجاد دانش تخصصی مرتبط با کار به فرآیندهای غیررسمی روی می‌آورند، نوآوری مبتنی بر کارمند در این بخش اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، به ویژه نوآوری که از پیشنهادات کارکنان خط مقدم ایجاد می‌شود. این پژوهش تاکید ویژه ای بر خلاقیت، دانش و انگیزه ،به عنوان جنبه های داخلی کارکنان بخش پذیرش برای ارائه پیشنهادات نوآورانه دارد. نتایج نشان‌دهنده ارتباط خلاقیت، تجربه کاری و درک کارکنان است که با تاثیر مثبت بر عملکرد هتل ها، پیشنهادها را مورد تجزیه و تحلیل و توجه قرار می دهد، و در راستای رشد و پیشرفت هتل هدایت می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها