• بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/13
  • تعداد بازدید: 342
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان می­باشد. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت توصیفی- علی است. جامعه آماری این مطالعه مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان می­باشد. تعداد مدیران ارشد در این شرکتها 750 نفر می­باشد، به استناد جدول مورگان حجم نمونه برابر 254 برآورد و روش تصادفی  ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها در مورد پرسشنامه استاندارد شامل 34 سؤال بود که روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و متخصصان، کارشناسان مدیریت و پایایی آن ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه شرایط بیشتر از 0. 7 تأیید شد. در این پژوهش بر اساس ادبیات و مدل مفهومی 7 فرضیه ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (با استفاده از نرم افزار spss) و آمار استنباطی (با استفاده از نرم افزار pls) استفاده شد.

  یافته ها تمامی فرضیه ها و برازش مناسب مدل تحقیق را تایید می کند نتایج نشان داد که که صرفاً داشتن سیستم های اطلاعاتی حسابداری مؤثر کافی نیست و لازم است که سیستمی داشته باشیم که فرآیند آماده سازی و افشای اطلاعات مالی و غیرمالی برای ذینفعان را کنترل می کند. سپس می توانیم بگوییم که سیستم کنترل داخلی، اجتناب از ریسک خطاهای غیرعمدی یا کلاهبرداری عمدی، یا به حداقل رساندن آنرا ممکن می سازد، لذا مدیرانی که تصمیمات موفقیت آمیزی را اتخاذ می کنند متعلق به شرکت هایی با عملکرد غیرمالی بهتر هستند، همچنین کیفیت اطلاعات غیرمالی متغیر مهمی است که به عنوان واسطه ای برای رابطه بین سیستم های اطلاعاتی و کنترل، و موفقیت کسب و کار عمل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها