• تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 234
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازاریابی خلاق، تصویر ذهنی مشتری، آمیخته بازاریابی، پوشاک ایرانی (هاکوپیان) انجام شد. روش این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی و همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق میدانی بود. همچنین تحقیق مورد بررسی کاربردی و توسعه‌ای ،از لحاظ ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی، از لحاظ نوع داده ها تحقیقات کمی  و از لحاظ مکان و زمان اجراء در دسته تحقیقات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان هاکوپیان شهر همدان در سال 1401 می‌باشند که حداقل یک بار از محصولات این شرکت استفاده نموده اند، می باشد.

  نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 384 نفر انتخاب شد. در بین متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر تصویر ذهنی مشتری، بیشترین میانگین میانگین را کسب کردند. به طوری که سطح آمیخته بازاریابی 4/68 % و تصویر ذهنی مشتری 4/72 %، بود. نتایج حاصل از معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls نشان داد که آمیخته بازاریابی به میزان 31 % متغیر تصویر ذهنی مشتری را تبیین می کند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها