• اثربخشی تجویز واکسن توکسوئید کزاز بر پاسخ ایمنی هومورال در بیماران همودیالیزی مزمن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1306
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: در افراد مسن، دریافت کنندگان پیوند کلیه، بیماران همودیالیزی مزمن و مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه عیار سرمی آنتی بادی کزاز پایین تر از سطح حفاظتی بوده و با تجویز تک دوز یادآور واکسن توکسوئید کزاز عیار آنتی بادی حفاظتی در یبماران همودیالیزی مزمن به دست می آید. تحقیق حاضر به منظور تعیین اثربخشی تجویز تک دوز واکسن توکسوئید کزاز بر پاسخ ایمنی همورال بیماران همودیالیزی مزمن انجام گرفت. مواد و روش ها: روش تحقیق کارآزمایی بالینی از نوع قبل و بعد بود. از 54 بیمار همودیالیز مزمن که حداقل 3 نوبت در هر هفته دیالیز می شدند 2 میلی لیتر خون وریری جهت بررسی عیار آنتی بادی (igg) کزاز به روش elisa با کیت ibl ساخت هامبورگ اخذ گردید. عیار igg بیشتر و مساوی 0.1 iu/ml به عنوان عیار محافظت کننده کافی قلمداد شد. به بیمارانی که عیار igg سرمی کمتر از 0.1 iu/ml داشتند واکسن  td تزریق شد و 8 هفته پس از تجویز واکسن عیار آنتی بادی (igg) سرمی کزاز تعیین گردید. یافته ها: میزان عیار آنتی بادی سرمی کزاز در 53 بیمار (98%) کمتر از 0.1 iu/ml و میانگین عیار فوق 0.1 ± 0.053 واحد در میلی لیتر بود. بعد از تجویز واکسن td میزان عیار آنتی بادی سرمی کزاز در 51 بیمار (96%) بیشتر از 0.1iu/ml بوده و میانگین میزان عیار آنتی بادی سرمی پس از واکسیناسیون 1.96±2.777 واحد در میلی لیتر شد. با انجام آزمون  signed rank wilcoxon testاختلاف بین سطوح عیار محافظت کنندگی آنتی بادی سرمی کزاز قبل و بعد از تجویز یک دوز واکسن کزاز معنی دار بود  .(p<0.0001) نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تجویز دوز یادآور  tdبه بیماران همودیالیزی مزمن موثر و بدون عارضه می باشد و با توجه به این که 4% بیماران بعد از دریافت دوز یادآور واکسن عیار آنتی بادی در سطوح محافظت کنندگی ضعیف دارند، توصیه می شود عیار آنتی بادی فوق بعد از تجویز واکسن در بیماران همودیالیزی و ینز در شرایطی که بیمار همودیالیزی آسیب دیده اندازه گیری شود تا وضعیت ایمنی هومورال و نیاز به تجویز یک دوز دیگر واکسن کزاز مشخص گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها