• بررسی رابطه ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با باورهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری خود تنظیمی و اشتیاق به تحصیل رفتاری، عاطفی و شناختی دانش آموزان دختر متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/23
  • تعداد بازدید: 202
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با باورهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری خود تنظیمی و اشتیاق به تحصیل رفتاری، عاطفی و شناختی دانش آموزان دختر متوسطه

  امروزه پدیده آسیب های جانبی شبکه های اجتماعی مجازی مانند کوه یخ بوده که قسمت آشکار آن بیانگر تمامیت موضوع آن نیست به ویژه رابطه آن ها با آموزش، یادگیری و اشتیاق به تحصیل دانش آموزان. هدف این پژوهش، بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با باورهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری خودتنظیمی و اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی دانش آموزان دختر متوسطه است، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی است.

  جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر کرج هستند که طبق فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر است که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه استاندارد اشتیاق به تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد و پاریس( 2004 )، و پرسشنامه استاندارد، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت ( 2004 ) و پرسشنامه محقق ساخته شبکه های اجتماعی مجازی با آلفای کرونباخ (0.769 ) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری با استفاده از سیستم نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که توسط دانش آموزان دختر متوسطه رابطه معناداری بین راهبردهای شناختی، فراشناختی خود تنظیمی و اشتیاق به تحصیل رفتاری و عاطفی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی گزارش نشد، ولی رابطه منفی، معناداری و معکوسی بین اشتیاق به تحصیل شناختی و باورهای انگیزشی یادگیری با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها