• شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط (sme) با استفاده از روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (anp)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 146
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط (sme) با استفاده از روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (anp)

  برندسازی از حوزه هایی هستند که در مطالعات کسب و کارهای کوچک توجه کمی توسط پژوهشگران به آن مبذول گشته است. این نکته پذیرفته شده است که ارزش برندهای قوی برای تحقق استراتژی های کسب و کارهای کوچک و متوسط (sme) ها بسیار حیاتی است. اما حوزه ی برندسازی در سیطره ی کسب و کارهای بزرگ قرار گرفته است در حالیکه دنیای برندسازی به sme ها نیز ابزارهای رقابتی ارائه می دهد که می تواند منجر به متمایزسازی محصولات و رشد کسب و کار شود.

  هدف از این پژوهش شناسایی عواملی است که بر برندسازی تولید بدون کارخانه محصولات نساجی در کسب وکارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار هستند. پس با توجه به اهمیت موضوع ذکر شده، هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی می باشد. روش تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان در حوزه برند (روش دلفی) عوامل موثر بر برندسازی شناسایی گردید.

  سپس با استفاده از تکنیک dematel رابطه درونی بین مولفه های شناسایی شده، مشخص گردید. پارامترهای شناسایی شده با بکارگیری روش تحلیل شبکه (anp) به صورت مقایسات زوجی و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آنهاست، در نرم افزار سوپردسیژن محاسبه گردید. نتایج حاصل در خصوص تعیین وزن معیارها و اولویت بندی عوامل موثر بیانگر این است که در بین عوامل، ارزش ویژه برند (با وزن 0.29) دارای بالاترین درجه اهمیت، رضایت مشتری (با وزن 0.25  )، تبلیغات (با وزن 0.19 ) و تاثیر برند (با وزن 0.15  ) و نفوذ برند (با وزن 0.12 ) در رتبه های بعدی قرار دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها