• مطالعه ضریب دبی بصورت مکانی در سرریزهای جانبی تخت و مایل لبه پهن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 751
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سرریزهای جانبی از جمله سا زه هایی می باشند که بطور گسترده ای در شبکه های آبیاری و زهکشی و تصفیه فاضلاب استفاده می گردد. تخمین میزان دبی عبوری بر روی سرریزهای جانبی از مهم ترین و شاید پیچیده ترین مباحث می باشد. ضریب دبی در طول سرریز جانبی متغیر می باشد اما این تغییرات در اکثر مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده است و بررسی ضریب دبی به صورت مکانی بسیار اندک می باشد. در پژوهش حاضر، تاثیر ارتفاع، پهنا و شیب تاج سرریز بر روی ضریب دبی مکانی سرریزهای جانبی تخت و مایل لبه پهن در شرایط جریان زیر بحرانی از طریق مدل فیزیکی و انجام آزمایشات مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج آزمایشات در سرریز جانبی مایل نشان داد که تغییرات ضریب دبی در حالت با کنترل در پایین دست تابعی از عدد فرود در ابتدای سرریز، نسبت ارتفاع سرریز در ابتدای سرریز به عمق جریان آب در انتهای سرریز، نسبت عمق آب بالای تاج سرریز در انتهای سرریز به طول سرریز، شیب تاج سرریز و نسبت عمق آب بلای تاج سرریز به پهنای سرریز می باشد. همچنین تغییران ضریب دبی در حالت بدون کنترل در پایین دست تابعی از نسبت عمق آب بالای تاج سرریز در انتهای سرریز به طول سرریز بدست آمد. علاوه بر این مدلی ارائه گردید که می تواند در شرایط جریان زری بحرانی ضریب دبی مکانی سرریزهای جانبی مایل را پیش بینی نماید. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از سرریزهای جانبی تخت، مدلی جهت تخمین ضریب دبی مکانی سرریزهای جانبی تخت بدست آمد. در نهایت، مدل ارائه شده با داده های حاصل از پژوهش های قبلی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در تخمین دبی سرریز جانبی با مقادیر مشاهده ای هم خوانی مناسبی را نشان داد. همچنین با مقایسه مدل مکانی مورد نظر با نتایج روش کلی مشخص گردید که این روش از دقت بیشتری برخوردار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها