• ارزیابی نیاز آب زیست محیطی منابع آب سطحی کشور با تمرکز بر اکوسیستم های با اهمیت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1059
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی و برآورد نیاز آب زیست محیطی اکوسیستم ها در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این مقاله یک روش هیدرولوژیکی به منظور برآورد نیاز آب زیست محیطی اکو سیستم ها، در مقیاس حوضه ای، مورد بررسی قرار گرفته است. کل نیاز آب زیست محیطی از دو جزء، نیاز حداقل و حداکثر جریان تشکیل می گردد که با توجه به رژیم هیدرولوژیکی رودخانه ها بدست می آیند. موسسه بین المللی مدیریت آب (iwmi)، شاخصی به عنوان شاخص تنش آب معرفی نموده که نشان می دهد چه درصدی از آب قابل استفاده، توسط انسان مورد مصرف قرار می گیرد و این مصرف تا چه حد با نیاز آب زیست محیطی رودخانه تداخل دارد. بر این اساس وضعیت بهره برداری در برخی از رودخانه های شاخص حوضه های شـمال غرب، مرکز، غرب و جنوب کشور، مورد بررسی قرار گرفـت و پـس از تحلیـل آمارهـای مربـوط بـه آوردهـای هیدرولوژیکی ماهانه این رودخانه ها، نیاز آب زیست محیطی آنها در سه دوره سال تر، نرمـال و خشـک بدسـت آمد. سپس با توجه به میانگین آورد رودخانه، مصارف انسانی و میزان نیاز آب زیست محیطـی، شـاخص بحـران آب در سه دوره زمانی فوق محاسبه گردید. با توجه به تحلیل های انجام گرفته می توان نتیجه گیری کـرد کـه حوضه مرکزی، در بین حوضه های مورد مطالعه به لحاظ بهره برداری شرایط بحرانی تری دارد. کـه ایـن امـر ضرورت توجه خاص در برنامه ریزیهای منابع آب و انجام مطالعات زیست محیطی دقیق تر روی ایـن حوضـه را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها