• three-dimensional numerical simulation of pile groups in liquefiable soil

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 579
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از روش های ایمن سازی سازه های در مقابل خسارات ناشی از رونگرایی استفاده از سیستم فونداسیون شمعی است. از آنجایی که شمع ها مقاومت برشی خیلی بیشتری نسبت به خاک ها دارند، آیا گروه شمع می تواند مقاومت روانگرایی خاک های ماسه ای را بهبود ببخشد. در دهه اخیر تعداد زاید تحلیل و پژوهش های آزمایشگاهی در ارتباط با رفتار اندرکنش خاک-شمع در خاک های مستعد روانگرایی انجام شده است. چنگ و همکاران روش عددی بر پایه المان محدود برای مدلسازی و شبیه سازی شمع در خاک روانگرا ارائه نمودند. و نشان دادند که در حالت حضور شمع پاسخ ها متفاوت است. نتیجه آزمایشگاهی کاگاوا و همکاران نشان می دهد که در بیشتر حالات، فشار آب منفذی اضافی بین شمع ها بزرگتر از آن در همان تراز در فاصله دورتر از شمع ها می باشد. از سوی دیگر ساکوجو و همکاران با انجام آزمایش میز لرزان بر روی گروه شمع که شامل 36 شمع است، نشان دادند که حضور گروه شمع، میزان فشار آب منفذی اضافی ایجاد شده را در هر زمان کاهش می دهد و همچنین با مقایسه آن با شرایط میدان آزاد نشان داد که حضور گروه شمع حتی ممکن است مانع روانگرایی خاک های ماسه ای شود. کلار و همکاران با انجام تحلیل عددی به بررسی اثرات گروه شمع نامحدود در خاک های مستعد روانگرایی پرداختند. نتایج تحلیل عددی کلار و همکاران نشان می دهد که در حالت حضور شمع، مقدار فشار آب منفذی اضافی بیشینه کوچک تر از آن حالت میدان آزاد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها