• بررسی اثر فراکسیون های اتیل استات عصاره 50% الکلی آبی سیاه دانه بر پیش گیری از سنگ اگزالات کلسیم کلیه در رت نژاد wistar

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 797
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: گیاه سیاه دانه (nigella sativa l.) دارای اثرات فارماکولوژیک فراوانی است که از جمله می توان به اثرات ضد التهابی، ضد میکروبی، ضد سنگ ادراری، کاهش دهنده چربی خون و تقویت کننده ترمیم بافتی پس از ایجاد سمیت کلیوی اشاره کرد. در این پژوهش اثر فراکسیون های اتیل استات عصاره 50% الکلی آبی سیاه دانه بر پیشگیری از سنگ اگزالات کلسیم کلیه در رت نژاد wistar بررسی شد.

  مواد و روش ها: برای انجام این پژوهش از 31 سر رت نر نژاد wistar استفاده شد. رت ها بطور تصادفی در 4 گروه تقسیم و به مدت 28 روز تیمار شدند. رت های گروه اول (کنترل سالم) و دوم (کنترل منفی) به ترتیب آب معمولی و آب حاوی 1% اتیلن گلیکول دریافت کردند. رت های گروه سوم و چهارم علاوه بر 1% اتیلن گلیکول روزانه 250 mg/kg عصاره آبی الکلی دانه سیاه دانه از فراکسیون باقی مانده اتیل استات و 250 mg/kg عصاره آبی الکلی دانه سیاه دانه از فاز اتیل استات در آب آشامیدنی دریافت نمودند. میزان اگزالات، سیترات و کلسیم ادرار تمام رت ها در روزهای صفر، 14 و 28 و میزان منیزیم و کلسیم خون رت ها در روزهای صفر و 28 با روش های بیوشیمیایی اندازه گیری شد. سپس با استفاده از روش های هیستوپاتولوژیک مقاطع 5 میکرونی از هر دو کلیه رت ها تهیه و با میکروسکوپ نوری مطالعه گردید. تعداد تجمعات بلورهای اگزالات کلسیم در 10 میدان میکروسکوپی (تعداد لوله های حاوی تجمعات) شمارش گردید. نتایج بصورت mean±sem محاسبه و با استفاده از تستanova  و سپس tukey-krammer مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تفاوت های با p<0.05 معنی دار تلقی شدند. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها