اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین ارزشها و سبک زندگی با درگیری شغلی کارکنان در بانکهای دولتی شهرستان پارس آباد مغان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 540
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزشها و سبک زندگی با درگیری شغلی کارکنان در بانکهای دولتی شهرستان پارس آباد می اشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی می باشد و از نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب میشود. حجم نمونه آماری برای این پژوهش، بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 78 نفر از کارکنان بانکهای دولتی شهرستان پارس آباد تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ارزشها و سبک زندگی کورکوران و فیشر (2000) و درگیری شغلی مگینسون و کلاتر باک (2004) استفاده شد. آزمون مورد استفاده در این پژوهش آزمون ضریب همبستگی پیرسون می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: بین ارزشها و سبک زندگی و درگیری شغلی در بانکهای دولتی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها