• بررسی شاخص های رشدی قد و وزن کودکان 2 تا 5 ساله مهدکودکی (دختر و پسر) و فاکتورهای مؤثر بر آن و مقایسه آن با منحنی رشد استاندارد در بندرعباس

  نویسندگان :
  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 534
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: رشد و نمو به عنوان یکی از شاخص های سلامتی از ابتدای تولد تا پایان دوره بلوغ همواره مورد توجه بوده است. رشد معمولاَ به افزایش در اندازه بدن و نمو به تغییرات در کارکردها گفته می شود. با توجه به عدم انجام مطالعه ای در خصوص شاخص های مذکور در بندرعباس، این مطالعه با هدف تعیین شاخص های رشدی قدی و وزنی در کودکان 2 تا 5 ساله ساکن شهر بندرعباس انجام گرفته است.

  روش کار: مطالعه از نوع مقطعی  توصیفی بر روی 400 کودک (200 پسر و 200 دختر) انجام شده است. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای از چهار ناحیه شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از اندازه گیری قد و وزن هر کودک پرسشنامه ای حاوی سؤالاتی از قبیل تحصیلات، شغل، نسبت فامیلی، تعداد فرزندان، عادات غذایی و سابقه بیماری جهت بررسی فاکتورهای مؤثر بر شاخص های رشدی توسط والدین کودکان تکمیل شد و نتایج با استفاده از روش های توصیفی و استفاده از آزمون t و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و منحنی رشد کودکان با منحنی استاندارد nchs مورد مقایسه قرار گرفت.

  نتایج: بر اساس نتایج حاصله وزن کودکان مورد مطالعه در تمامی گروه های سنی از مقادیر استاندارد کمتر بود. قد پسرهای 2 ساله منطبق بر منحنی استاندارد بود اما در سایر گروه های سنی کوتاه تر از استاندارد بود. در همین رابطه هیچ الگوی مشخصی از قد دخترها در مقایسه با منحنی استاندارد مشاهده نشد. در این مطالعه رابطه معنی داری بین تحصیلات پدر و مادر و شغل پدر و قد و وزن کودکان مشاهده گردید.  

  بحث: منحنی رشد کودکان 5-2  ساله شهر بندرعباس منطبق بر منحنی رشد استاندارد نیست با این وجود مطالعات جامعتر در خصوص تهیه منحنی رشد و نمو در مناطق مختلف جهت سیاستگزاری های بهداشتی و پیگیری آن از طرف مسئولین ضروری بنظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها