• بررسی نقش لکوسیتوزیس و سرعت سدیمانتاسیون بالا بعنوان عوامل پروگنوستیک در سکته های مغزی ایسکمیک حاد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 769
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: در آینده نزدیک، سکته مغزی دومین علت شایع مرگ و ناتوانی در بسیاری از نواحی دنیا خواهد بود. شناسایی پیشگویی کننده های مرگ و سرانجام ناخوشایند در این بیماران می تواند عوارض و مرگ و میر ناشی از این بیماری را از طریق بکارگیری روش های درمان و اداره مناسب بیماران پرخطر کاهش دهد. لوکوسیتوز و افزایش سرعت سدیمانتاسیون گلبول های قرمز طی مراحل اول سکته مغزی ایسکمیک حاد از عواملی هستند که ممکن است با پیش آگهی ارتباط داشته باشند. هدف از این مطالعه، ارزیابی این دو متغیر بعنوان عوامل پیش بینی کننده پیش آگهی در بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک حاد می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی، 150 بیمار دچار سکته مغزی ایسکمیک حاد بررسی شدند (طول مدت بررسی 13 ماه و محل انجام تحقیق بیمارستان امام تبریز بود). تعداد گلبول های سفید خون و سرعت سدیمانتاسیون گلبول های قرمز در روز پذیرش بیمار و 3 روز بعد اندازه گیری شدند. ضمنًا سابقه ریسک فاکتورهای زمینه ای (دیابت، فشارخون بالا، بیماری قلبی، هیپرلیپیدمی، مصرف سیگار) و یافته های معاینه عصبی و سی تی اسکن و وضعیت بیمار در روز پذیرش و ترخیص (بر اساس مقیاس rankin) تعیین گشت. بیماران در سه گروه: فوت شده طی بستری، ترخیص با وضعیت خوب (مقیاس rankin=0-2) و ترخیص با وضعیت ضعیف (مقیاسrankin=3-5) قرار داشتند. برنامه آماری بکار رفته spss نسخه 13 بود. متغیرهای کمی با استفاده از student t-test (independent samples) یا paired samples t-test مقایسه شدند. مقایسه در مورد متغیرهای (categorical) توسط contingency tables  و با استفاده از chi-square test و یا fisher's exact test بر حسب شرایط صورت گرفته است. جهت بررسی همبستگی (correlation) از ضریب پیرسون استفاده شده است و بررسی کارایی تست ها و نیز سطح مقاطع مختلف از roc curve استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها