• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/24
  • تعداد بازدید: 1224
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و هدف: پراستیک اسید (پرسیدین) ترکیبی شیمیایی از خانواده پراکسیدهای ارگانیک است که در محیط های آبی در اثر ترکیب استیک اسید با پراکسید هیدروژن ایجاد شده و به دلیل پتانسیل بالای اکسیداسیون خاصیت ضد میکروبی از خود نشان می دهد. به منظور ارزیابی کارایی ضد باکتریایی محلول پراستیک اسید، مشخص کردن طیف اثر، حداقل غلظت مهارکنندگی (mic) و حداقل غلظت کشندگی (mbc) آن مطالعه حاضر طراحی گردید.

  مواد و روش کار: در این مقاله توصیفی که در سال 1386 در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی گرگان انجام شد سوشهای باکتری استاندارد و محلی تهیه گردید. از پرسیدین آماده مصرف (0.2 درصد)، رقتهای مختلف تهیه و دیسکهای حاوی رقتها به روشهای استاندارد آماده شد. آزمون انتشار در آگار (کربی بوئر) در مجاورت دیسک حاوی پرسیدین صورت گرفت. قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسکها اندازه گیری شد. نهایتا mbc, mic با روش میکرودایلوشن تعیین گردید.

  یافته ها: پرسیدین بر روی تمام باکتریهای مورد مطالعه اثر مهاری نشان داد. بالاترین قطر هاله عدم رشد بر علیه استافیلوکوکهای اورئوس حساس و مقاوم به متی سیلین دیده شد و کمترین قطر هاله در برابر سوش باسیلوس فورمیس مشاهده گردید. قطر هاله عدم رشد بر علیه باسیهای گرم منفی حداکثر بین 34 تا 45 میلی متر بود. mbc, mic بر علیه اکثر باکتریهای گرم مثبت 2μg/ml و حداکثر آن بر علیه مایکوباکتریوم اسمگماتیس و انتروکوکوس فکالیس به ترتیب 8μg/ml, 4μg/ml مشاهده شد. mic گرم منفی ها نیز 4μg/ml برآورد گردید. در اکثر موارد میزان mbc, mic یکسان بود.

  نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه پرسیدین ماده بسیار موثری برای ضدعفونی کردن و از بین بردن میگروارگانیزم هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوک های مقاوم به وانکومایسین و سودوموناس آئوروژینوزا می باشد که این امکان بهره برداری از پرسیدین را برای ضدعفونی کردن وسایل و تجهیزات بیمارستانی مطرح می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها