• تأثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/27
  • تعداد بازدید: 434
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: سیاست ناشتا نگه داشتن زنان در طول زایمان یکی از مداخلات غیر ضروری پزشکی می باشد که تاکنون مطالعات علمی از آن حمایت نکرده اند. به علت محدود بودن مطالعات و همچنین متفاوت بودن نتایج حاصل از آنها، در حال حاضر سیاست واحدی جهت تغذیه زنان در طول زایمان وجود ندارد و از آنجا که برای یک سیاست واحد تغذیه ای در طول زایمان نیاز به مطالعات بیشتری می باشد، این مطالعه جهت تعیین تأثیر دریافت مواد غذایی بر پیامد مادری و جنینی زنان باردار کم خطر انجام شد.

  روش تحقیق: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است که در بیمارستان 22 بهمن شهر گناباد انجام شد. تعداد 180 زن باردار کم خطر، به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله (n=87) زنان در طول فاز فعال زایمان هر یک ساعت یکی از سه رژیم (سه عدد خرما همراه با 110 سی سی آب، سه عدد خرما همراه با 110 سی سی چای یا 110 سی سی آب پرتقال) که حاوی 60 کیلو کالری انرژی می باشند، انتخاب و مصرف نمودند. جهت واحدهای پژوهش در گروه کنترل از برنامه روتین بیمارستان (سیاست ناشتا نگه داشتن زنان در طول زایمان) استفاده شد.

  یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، طول مرحله دوم زایمان در گروه مداخله کوتاه تر از گروه کنترل بود (p=0.047). ولی تفاوت معنی داری از نظر طول فاز فعال زایمان و حجم استفراغ، در دو گروه مشاهده نگردید (p>0.05).

  نتیجه گیری: دریافت مواد غذایی حاوی کربوهیدرات در طول زایمان علی رغم عدم افزایش بروز استفراغ باعث کوتاه شدن طول مرحله دوم زایمان می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها