• بررسی روشهای تامین مالی موثر بر عملکرد شرکت هلدینگ خلیج فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 868
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر با هدف بررسی روش های تامین مالی موثر بر عملکرد شرکت هلدینگ خلیج فارس بر مبنای شاخص های مالی چن و دیگران، رویه استاندارد سازی سن وارک و مدل تامین مالی ملی چمپ به انجام رسیده است. در این تحقیق عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته و بر مبنای ترکیب میانگین وزنی استاندارد شده هلدینگ و متغیرهای مستقل میزان استفاده از هر یک از الگوی تامین مالی افزایش سرمایه یا دیگر روش های تامین مالی توسط هر یک از شرکت های متعلق به هلدینگ خلیج فارس بوده است. جهت گردآوری داده ها شرکت های متعلق به هلدینگ خلیج فارس به روش سرشماری و بدون استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و عملکرد مالی آن ها در بازه زمانی 4 ساله منتهی به 29.12.1392 مطالعه گردید. تلفیقی از معیارهای ریسک و بازده پس از استانداردسازی به عنوان معیارهای هدف تعیین شد. محدودیت های مدل نیز بر مبنای حدود تامین مالی و محدودیت ترکیب تعیین و مدل سازی نهایی انجام شد. در این هدف گذاری شرکت های متعلق به هلدینگ خلیج فارس بر پایه الگوی تامین مالی به دو دسته 14 شرکتی (استفاده کننده از سایر روش های تامین مالی) و 6 شرکت (استفاده کننده از تامین مالی به روش افزایش سرمایه) تقسیم گردید و با توجه به متوسط عملکرد و نقش در تامین مالی نهایی هلدینگ به ازای هر دسته یک ضریب تعدیل محاسبه گردید. حل بهینه مدل نشان داد که شرکت ها جهت تامین بهینه مالی در قلمرو تحقیق بین 25 تا 70 درصد تامین مالی خود را از محل غیر بدهی تامین نمایند. مقایسه عملکرد نسبت به قبل نشان می دهد که شاخص های بازده افزایش و شاخص های ریسک کاهش یافته و تامین بهینه مالی بر بهبود عملکرد تاثیر مستقیم و مثبت داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها