• بررسی فلورقارچی استخرهای آب گرم شهر توریستی سرعین در تابستان 1384

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 375
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: استفاده از اماکن عمومی مثل استخرها و سوناها از جمله راه های سرایت عفونت های قارچی سطحی و جلدی در انسان به شمار می روند، لذا بررسی و مطالعه عوامل قارچی فرصت طلب و پاتوژن مستقر در این اماکن می تواند کمک بسیارموثری در جهت رفع آلودگی یا کاهش میزان آن و در نتیجه پیشگیری از بروز عفونت های احتمالی باشد.

  روش کار: این مطالعه از نوع بررسی مقطعی بود که در تابستان سال 1384 بمدت 3 ماه، 11 استخر آب گرم شهر توریستی سرعین از نظر فلور قارچی درماتوفیتی و ساپروفیتی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری از استخرها و سوناهابه طور تصادفی در ساعت های مختلف از شبانه روز انجام گردید. در این بررسی جمعاً 284 نمونه جمع آوری شد که از این تعداد 214 نمونه مربوط به محیط استخرها، جکوزی ها، وان ها، دوش ها و سوناها بودند که توسط موکت های استریل شده نمونه گیری شدند و 70 نمونه مربوط به آب استخرها، جکوزی ها، وان ها و دوش ها بودند که در لوله های آزمایش در پیچ دار استریل جمع آوری گردیدند، نمونه ها به طور جداگانه بر روی محیط های سابورودکستروز آگار، سابرورودکستروز آگار حاوی اولئیک اسید و سابورودکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل و سیکلوهگزامید تلقیح و به روش استاندارد کشت و تشخیص داده شدند.

  یافته ها: در بررسی های انجام شده از مجموع 284 نمونه، 193 مورد از نظر رشد قارچی مثبت بودند که در این میان قارچ آسپرژیلوس فومینگاتوس با 44 پلیت (22.79%) قارچ آسپرژیلوس فلدووس با 30 پلیت (15.54%)، قارچ آسپرژیلویس نایجر با 30پلیت (15.54%) و قارچ پنی سیلیوم با 28 مثبت (14.50%) به ترتیب بالاترین میزان فراوانی را در میان قارچ های جدا شده داشتند از طرف دیگر قارچ های اولوکلاددیوم، سپدونیوم، آکرمونیوم، پسیلوماسیس، استمفیلیومو استرپتوماسیس هر کدام با یک پلیت مثبت به میزان 0.51% کمترین میزان فراوانی را داشتند. در این بررسی هیچگونه قارچ درماتوفیتی از نمونه های موکت و آب جدا نگردید. هم چنین هیچگونه قارچ پاتوژن دیمورفیک حقیقی جدا نشد.

  نتیجه گیری: عدم وجود قارچ های بیماریزای درماتوفیتی و قارچ های مسبب بیماری های قارچی سطحی و جلدی بیانگر این موضوع است که آموزش کارگران، شستشو ضد عفونی مداوم استخرها و رعایت موازین بهداشتی کمک موثری در کاهش آلودگی داشته واز طرف دیگر خود آب گرم معدنی هم می تواند به عنوان یک عامل ممانعت کننده از رشد قارچ های بیماری زا مطرح باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها