• بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و بهبود عملکرد مالی مطالعه موردی: مدارس ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/30
  • تعداد بازدید: 657
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و بهبود عملکرد مالی در مدارس ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه شاغلین در مدارس مقطع ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 946 نفر تشکیل داد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 272 به روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های سرمایه انسانی امیری (1391) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مالی می باشد. پایایی پرسشنامه ها با است با کمک ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه انسانی 0.80 و برای پرسشنامه عملکرد مالی 0.78 تایید شد. و روایایی پرسشنامه ها توسط متخصصین تایید شد. در این تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه انسانی و ابعاد آن سطح دانش پرسنل، سطح تخصص پرسنل و سطح مهارت پرسنل با عملکرد مالی مدارس در مقطع مدارس ابتدایی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها